Terms of Use

ข้อกำหนดการใช้งาน

เว็บไซต์ MTBET.CO การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่า ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และประกาศต่างๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งถือเป็นสัญญาระหว่างเรา กับท่านแล้ว เรียบร้อยแล้ว

1. สิทธิของ MTBET

    1.1  MTBET เป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือ ไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ และส่วนประกอบอื่นๆ ของเว็บไซต์ บริษัทฯ ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลและลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าดังกล่าว โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หรือตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้

    1.2  ทางเราเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ท่านตกลงจะไม่คัดลอก ดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ และ/หรือ ใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเรา อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้ และจะใช้บังคับตามประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    1.3  ท่านตกลงจะไม่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม เรียบเรียงใหม่ และจะไม่ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจน ซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือบริการของเรา ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม

    1.4  ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านไม่ควรตัดสินใจดำเนินการใดๆ โดยยึดถือตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้แต่เพียงอย่างเดียว การใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านเอง โดยทางเรา จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการที่ท่านใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ และเรา มีสิทธิที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา โดยเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

2. ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บ

ท่านรับรองและรับประกันว่า เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ตนเองให้ไว้ และข้อมูลเหล่านี้สมบูรณ์ ถูกต้อง ตรงความเป็นจริง มีความเหมาะสม ไม่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใดๆ ในเว็บไซต์นี้